Flora en fauna

Het terrein is rijk aan vogels: loofzangers als Fitis, Tjif Tjaf, Bosrietzanger etc. broeden er in het struweel achterin, langs de wetering. Voor roofvogels als Havik, Sperwer, Torenvalk, Buizerd is Mariënkroon een ideaal jachtgebied. Groene specht en Grote bonte specht zijn er vaste bewoners. In de winter strijken er veel Kramsvogels, Koperwieken en andere lijsters neer. Witte en Gele kwikstaarten en Ijsvogels zijn er te zien: broeden  De combinatie van rust, nabij water, ruim grasveld, bos en struweel is voor deze dieren perfect.

In het vroege voorjaar staat de Bosanemoon in bloei! De Brede wespenorchis, ook een beschermde plant, groeit er op diverse onaangeroerde plaatsen in en langs het bos. In het parkbos staan veel oude Beuken, Kastanjebomen: broedplaats voor spechten en Boomklevers.Het jonge bos langs de wetering bestaat uit veel bes,- en doorndragende struiken als Meidoorn, Gelderse roos, Sleedoorn. Speciaal aangeplant voor vogels. In het bos hebben hazen hebben er hun legers. Soms jagen er de Vos, Bunzing en Wezels. De wetering is rijk aan vele vissoorten.

Ook ’s nachts is het terrein vol van (stil) leven… Vleermuizen, Uilen, Steenmarters, allerlei soorten muizen bevolken dan de enclave. Het lijkt soms alsof er fijne regendruppels vallen in de gracht… terwijl het toch echt droog was: het zijn de Kleine watersalamanders die eventjes naar lucht happen. Indrukwekkend!